مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
 
 
 
 
 
 
 
 برگزاري مراسم عزاداري دهه دوم فاطميه شهادت حضرت زهرا (س) در مجتمع كوثر

 برگزاری جلسه مدیران گروه های آموزشی

 تمدید مهلت حذف و اضافه واحد های درسی

 برگزاري المپياد علمي ويژه طلاب سطح 2 و 3 در مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر

 دفاع پايان نامه سطح 3 در روز چهارشنبه 2 اسفند ماه در مجتمع كوثر

 برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزش تخصصي تبليغ كاربردي با موضوع «تربيت قرآني كودكان»

 بیانیه اساتید، نخبگان، طلاب و روحانیون کشور پیرامون اغتشاشات اخیر

 بیانیه حوزه‌های علمیه خواهران برای حضور گسترده در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

 بیانیه اساتید و طلاب مجتمع کوثر در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع)

 محکومیت اعدام عالم گرانقدر شیخ نمر به دست آل سعود

 بیانیه محکوم کردن کشتار مردم مظلوم یمن

 بیان رهبری درشهادت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مصیبتِ همیشه‌ی زمان

 

تصویر مرتبط

 

اساتید اطلاعیه ها آشنايی با عدد در زبان عربي
آشنايی با عدد در زبان عربي -[اطلاعیه ها] - پنجشنبه 30 بهمن 1393

آشنايی با اعداد در زبان عربی

«جاء رجلٌ واحدٌ.» و «جاءت إمرأةٌ واحدةٌ»

رجل و إمرأة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

واحد و واحدة: نعت و مرفوع بالتبعية.

«رأيتُ رجلاً واحداً.» و «رأيتُ إمرأةً واحدةً»

رجلاً و إمرأةً: مفعول به و منصوب بالفتحة الظاهرة.

واحدا و واحدةً: نعت و منصوب بالتبعية.

«مررتُ برجلٍ واحدٍ.» و (مررتُ بإمرأةٍ واحدةٍ»

الباء: حرف جر.

رجل و إمرأة: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

واحد و واحدة: نعت و مجرور بالتبعية.

«جاءَ رجلان اثنان» و «جاءت إمرأتان اثنتان»

رجلان و إمرأتان: فاعل مرفوع بالألف.

اثنان و اثنتان: نعت و مرفوع بالألف بالتبعية.

«رأيتُ رجلَينِ اثنَينِ» و «رأيتُ إمرأتَينِ اثنتَينِ»

رجلين و إمرأتين: مفعول به و منصوب بالياء.

اثنين و اثنتين: نعت و منصوب بالياء بالتبعية.

«مررتُ برجلَينِ اثنينِ» و «مررتُ بإمرأتَينِ اثنتَينِ»

رجلين و إمرأتين: مجرور بحرف الجر بالياء.

اثنين و اثنتين: نعت و مجرور بالياء بالتبعية.

«جاء ثلاثةُ رجالٍ.»

ثلاثة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«رأيت أربعَ بناتٍ.»

أربع: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

بنات: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«مررت بستةِ رجالٍ و بستِ بناتٍ.»

الباء: حرف جر.

ستة: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء ثمانيةُ رجالٍ. رأيت ثمانيَ بناتٍ.»

ثمانية: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. (إذا كان مضافا تبقَی ياؤه)

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

ثماني: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

بنات: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاءت بضعةُ رجالٍ.»

بضعةُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاءت بضعُ بناتٍ.»

بضعُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«هذه خمسة حمّامات.» (المفرد هو «حمّام» و هو مذكر)

«مضَتْ سبعُ ليال.»

سبعُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

ليال: مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة. (مثلُ قاضٍ)

«رأيتُ خمسةَ أودية»

خمسة: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

أودية: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

 «جاءَ أربعةُ فتيةٍ.»

أربعة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

فتيةٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء أحدَ عَشَرَ رجلاً.»

أحد عشر: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيتُ أحدَ عشرَ رجلاً.»

أحد عشر: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بأحدَ عشرَ رجلاً.»

الباء: حرف جر.

أحد عشر: مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاءت إحدَى عَشْرةَ بنتاً.»

إحدى عشرة: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع (إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.)

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت إحدى عشرةَ بنتاً.»

إحدى عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب (إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.)

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بإحدَى عشرةَ بنتاً.»

إحدى عشرة: مجرور بحرف الجر مبني على فتح الجزئين في محل الجر (إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.)

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاء اثنا عَشَرَ رجلاً.»

اثنا عشر: فاعل مرفوع بالألف في جزئه الأول مبني على الفتح في جزئه الثاني.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت اثنَي عَشَرَ رجلاً.»

اثني عشر: مفعول به منصوب بالياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت باثني عَشَرَ رجلا.»

الباء: حرف جر.

اثنى عشر: مجرور بالباء و علامة جره الياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاءت اثنتا عشْرَةَ بنتاً.»

أثنتا عشرة: فاعل مرفوع بالألف في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

بنتا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت اثنتي عشرةَ بنتاً.»

اثنتَي عشرة: مفعول به منصوب بالياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة

«مررت باثنتي عشرةَ بنتا.»

الباء: حرف جر.

اثنتَي عشرة: مجرور بالباء و علامة جره الياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاء ثلاثةَ عَشَرَ رجلاً.»

ثلاثةَ عشر: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت أربعَ عشرةَ بنتا.»

أربع عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب.

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بتسعةَ عشرَ رجلاً.»

الباء: حرف جر.

تسعة عشر: مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاء بضعةَ عشرَ رجلا.»

بضعة عشر: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل.

«رأيت بضعَ عشرةَ بنتا.»

بضع عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب.

«جاء عشرون رجلا.»

عشرون: فاعل مرفوع بالواو.

«رأيت ثلاثين بنتا.»

ثلاثين: مفعول به منصوب بالياء.

«مررت بخمسين رجلا.»

الباء: حرف جر.

خمسين: مجرور بالباء و علامة جره الياء.

«جاء ثلاثةٌ و عشرون رجلا.»

ثلاثة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

عشرون: معطوف مرفوع بالواو.

«رأيت خمساً و ثلاثين بنتا.»

خمسا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

ثلاثين: معطوف منصوب بالياء.

«مررت بستٍ و ستين بنتا.»

الباء: حرف جر.

ست: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

ستين: معطوف مجرور بالياء.

«جاء بضعةٌ و عشرون رجلا.»

بضعة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

عشرون: معطوف مرفوع بالواو.

«رأيت بضعاً و أربعين بنتا.»

بضعا: مفعول به منصوب بالفتحة.

الواو: حرف عطف.

أربعين: معطوف منصوب بالياء.

«جاء ثلاثون و نيّفٌ.»

ثلاثون: فاعل مرفوع بالواو.

الواو: حرف عطف.

نيف: معطوف مرفوع بالضمة الظاهرة.

«رأيت ثلاثين و نيفاً.»

ثلاثين: مفعول به منصوب بالياء.

الواو: حرف عطف.

نيفا: معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بثلاثين و نيّفٍ.»

الباء: حرف جر.

ثلاثين: مجرور بالباء و علامة جره الباء.

الواو: حرف عطف.

نيف: معطوف مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء مائةُ رجلٍ.»

مائة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجل: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«مررت بمائةِ بنتٍ.»

الباء: حرف جر.

مائة: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

بنت: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء ألفُ رجلٍ.»

«رأيت ألفَ بنتٍ.»

«مررت بألفِ رجلٍ.»

«جاء مائةٌ و خمسةٌ و عشرون رجلا.»

«جاء خمسةٌ و عشرون و مائةُ رجلٍ.»

أ- عدد يک و دو معدود ندارند.

ب- عدد يک با ده بصورت «أحد عشر، إحدى عشرة» و عدد دو با ده «اثنا عشر، اثنتا عشرة» بکار می­رود.

ج- عدد يک و دو با عقود بصورت «واحد و عشرون أو حادي و عشرون، واحدة و عشرون أو حادية و عشرون أو إحدى و عشرون، اثنان و عشرون، اثنتان و عشرون أو ثنتان و عشرون» بکار می­رود.

* اگر عدد مضاف باشد در معرفه آوردن آن سه وجه وجود دارد.

أ- إدخال (أل) فقط بر مضاف إليه، (و اين وجه أفضل از دو وجه ديگر است.)

«جاء ثلاثة الرجال. جاءت ثلاثة البنات. رأيت ألف الكتاب.»

ب- إدخال (أل) بر عدد و مضاف إليه هر دو.

«جاء الثلاثة الرجال. جاءت الثلاثة البنات. رأيت الألف الكتاب.»

ج- إدخال (ال) بر عدد فقط، (و اين وجه کمتر استعمال می­شود.)

«جاء الثلاثة رجال. جاءت الثلاثة بنات. رأيت الألف كتاب.»

* اگر عدد مركب باشد أفضل إدخال (ال) فقط بر جزء أول است.

«جاء الثلاثة عشر رجلا. جاءت الثلاث عشرة بنتا. مررت بالخمسة عشر رجلا.»

* اگر عدد از ألفاظ عقود باشد (ال) بر سر آن می­آيد.

«جاء العشرون رجلا. رأيت العشرين بنتا.»

* درحالت عطف به ألفاظ عقود (ال) بر سر معطوف و معطوف عليه می­آيد.

«جاء الثلاثة و العشرون رجلا. رأيت الستّ و الثلاثين بنتا.»

از کتاب «التطبيق النحوي» ص: 395-405» با تصرف

اميدوارم برای طلاب گرامی مفيد باشد.

فريده جان محمدینوشته شده در 30/11/1393 - 19:07:14 - توسط: فریده جان محمدی


امروز:  چهار شنبه 2 اسفند 1396
اخبار
آموزش
کتابخانه
اصطلاحات
مقالات
اساتید
کانون قرآن
گفتمان
پرسش و پاسخ
بسیج
گالری عکس
مناسبت ها
فرزانگان
اطلاعیه ها و بیانیه ها
رویدادها
تازه های علمی
 
 
 
 
کليه حقوق معنوي براي مجتمع آموزش علوم اسلامي کوثر محفوظ مي باشد.
Designed by Hetav Group & Powered by: Karimabadi